Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan "Zaltbommel, Rondvaartboot " van de gemeente Zaltbommel;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01  met de bijbehorende regels;

1.3 verbeelding

de verbeelding van het bestemmingsplan "Zaltbommel, Rondvaartboot ";

1.4 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5 aanduidingsgrens

grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6 aanleggen

het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig of op de oever, aan de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of een voor dit doel aangebrachte voorziening gedurende de tijd die daadwerkelijk gebruikt wordt voor een recreatief verblijf op of in de omgeving van het vaartuig;

1.7 aanlegsteiger

een op of boven het water gebouwde onoverdekte voorziening, die enerzijds voor voetgangers vanaf de oeverlijn als loopvoorziening toegang biedt tot vaartuigen en anderzijds als gelegenheid dient om vaartuigen, tijdelijk aan te laten leggen;

1.8 afmeren

het permanent innemen van een ligplaats voor een vaartuig waarbij gasten mogen afstappen en daarna weer opstappen;

1.9 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.10 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.11 bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.12 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.13 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.14 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.15 ligplaats

de ruimte welke door een vaartuig, al dan niet met tussentijdse onderbrekingen, kan worden ingenomen;

1.16 rondvaartboot

een vaartuig dat bestemd is om bedrijfsmatig personen te vervoeren vanuit een vertrekpunt in de binnenstad tegen betaling te varen langs een toeristische route waarbij de rondvaartboot weer naar het vertrekpunt terugkeert;

1.17 voorziening

een voorziening voor een rondvaartboot is een object in of boven water dat verband houdt met het vaartuig, zoals een steiger;

1.18 wet/wettelijke regelingen

indien en voorzover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij anders bepaald;