Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

Artikel 3 Water

3.1 Bestemmingsomschrijving

  1. De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging, waterlopen met bijbehorende taluds en kunstwerken.
  2. De voor 'Water' bestemde gronden met de functieaanduiding 'specifieke vorm van water - rondvaartboot' zijn mede bestemd voor de ligplaats van maximaal 1 rondvaartboot waarbij het aangegeven aantal niet mag worden overschreden.

3.2 Bouwregels

  1. Binnen de aanduiding 'specifieke vorm van water - rondvaartboot' mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de rondvaartboot worden opgericht zoals een op(af)stapplaats, (aanleg)steigers, meerpalen en bijbehorende voorzieningen zoals een informatiebord.
  2. Het totale oppervlak van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 90 m2
  3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan maximaal 3 meter gemeten vanaf steigerniveau.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Als een met de bestemming strijdig gebruik geldt in ieder geval het gebruik:
  1. van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening ter plaatse van al dan niet commerciële horeca-activiteiten of andere bedrijfsactiviteiten;
  2. al dan niet tijdelijke ligplaats voor woonboten, bedrijfsvaartuigen en stationerende vaartuigen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 lid 1.