Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Streekplan 2005

De provincie Gelderland heeft op 29 juni 2005 een nieuw streekplan vastgesteld. het nieuwe streekplan vervangt het streekplan dat dateert van 1996. Het streekplan kiest voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurt door te sturen op kenmerken en waarden die van provinciaal belang worden geacht: water, natuur, landschap (groenblauwe raamwerk) én de ruimtelijke ontwikkelingen in het rode raamwerk van stedelijke functies en infrastructuur (knooppuntenbenadering).
De hoofddoelstelling van het Gelders ruimtelijk beleid voor de periode 2005-2015 is om de ruimtebehoefte zorgvuldig in regionaal verband te accommoderen en te bevorderen dat publieke (rijk, provincie, gemeenten, waterschappen) en private partijen de benodigde ruimte vinden, op een wijze die meervoudig ruimtegebruik stimuleert, duurzaam is en de regionale verscheidenheid versterkt, gebruik makend van de aanwezige identiteiten en ruimtelijke kenmerken.
 
Op de streekplankaart (zie afbeelding 2) is te zien dat de haven in bestaand stedelijk gebied valt.
 
Afbeelding 2: uitsnede streekplankaart
 
Met betrekking tot het stedelijk gebied wordt opgemerkt dat bij verdere stedelijke ontwikkeling er meer aandacht moet zijn voor waterbalans in een gebied en de waterhuishoudkundige omstandigheden in een wijdere omgeving.
 
Conclusie
In onderhavig plan is er geen sprake van verdere stedelijke ontwikkeling. Daarnaast heeft het plan ook geen gevolgen voor de waterhuishouding in het gebied. Onderhavig plan is daarmee niet in strijd met het Streekplan 2005 van de provincie Gelderland.

3.2.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland

Op 15 december 2010 hebben Provinciale Staten van de provincie Gelderland de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgesteld. Met de ruimtelijke verordening stelt de provincie regels aan bestemmingsplannen van gemeenten. De provincie richt zich hierbij op onderwerpen die van provinciaal belang zijn, zoals verstedelijking, natuur, nationale landschappen, water en glastuinbouw. Gemeenten krijgen op sommige terreinen meer beleidsvrijheid, terwijl ze op andere gebieden te maken krijgen met strikte provinciale richtlijnen. De regels in de verordening kunnen betrekking hebben op het hele provinciale grondgebied, dleen of gebiedsgerichte thema's. Gemeenten moeten binnen een bepaalde termijn hun bestemmingsplan op deze regels afstemmen. De voorschriften in de ruimtelijk verordening zijn gebaseerd op de provinciale structuurvisie (voorheen Streekplan Gelderland 2005).
 
Conclusie 
Met betrekking tot onderhavig plan worden in de Ruimtelijke Verordening Gelderland geen regels gegeven. De ruimtelijke verordening vormt daarmee geen belemmering voor onderhavig plan.