Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Structuurvisie centrum Zaltbommel

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft op 20 november 2008 de integrale 'Structuurvisie centrum Zaltbommel' vastgesteld. Door vaststelling van de visie kan sturing worden gegeven aan toekomstige ontwikkelingen zodat concrete voorstellen voor promotie en toerisme kunnen worden ontwikkeld voor de komende jaren.
 
Met de structuurvisie wil de gemeente Zaltbommel het centrum vergroten, door aan de historische binnenstad een nieuwe buitenstad toe te voegen. Kern van de visie is dat met een zeer beperkte en goed geregisseerde vergroting van de binnenstad de druk van de historische binnenstad wordt gehaald. Winkels en voorzieningen kunnen doorschuiven naar grotere panden om de gewenste groei te realiseren, waardoor voor andere winkels groeipotenties ontstaan en nieuwvestiging van andere winkels mogelijk wordt. In de buitenstad is ruimte voor een grote supermarkt, voor de dagelijkse boodschappen, aanvullend op de binnenstad, waar vooral de voorzieningenclusters: winkelen, horeca en cultuur geconcentreerd zijn. 
 
Als het gaat om recreatie wordt in de visie gesteld dat het aanbod aan culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen en de daarbij behorende randvoorwaarden vollediger kan. Hiervoor zijn, onder andere met betrekking tot de haven, een aantal fysieke aanpassingen denkbaar:
  • de relatie van de historische binnenstad met kade, haven en wallen middels een aantrekkelijke looproute;
  • het mede benutten van de haven als onderdeel van het toeristisch-recreatieve product Zaltbommel, d.m.v. onder andere toename horeca, verdere versterking aankleding, versterking sfeer, ligplaatsen en overnachtingplaatsen (niet alleen in de haven);
  • bij het benutten van de haven is het de wens om in te spelen op de recreatievaart op de Waal en die faciliteren met ligplaatsen. Veelal betreft dat hier het duurdere recreatievaartsegment.
Conclusie
De in dit bestemmingsplan opgenomen ontwikkeling draagt bij aan het versterken van toeristisch-recreatieve voorzieningen in Zaltbommel. Onderhavig plan is daarmee in overeenstemming met de Structuurvisie centrum Zaltbommel.   

3.3.2 Vigerend bestemmingsplan

Vigerend bestemmingsplan voor het plangebied is het bestemmingsplan 'Waalbandijk -Oost en -Centrum'. Dit bestemmingsplan is op 22 mei 1991 vastgesteld door de gemeenteraad van Zaltbommel en op 23 augustus 1999 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland. Uit raadpleging van de verbeelding van het bestemmingsplan (zie afbeelding 3) volgt dat de gronden momenteel bestemd zijn als 'Water'.
 
Afbeelding 3: uitsnede vigerende bestemmingsplankaart
 
Conclusie
Binnen de bestemming 'Water' uit het bestemmingsplan 'Waalbandijk -Oost en -Centrum' is de realisatie van een permanente ligplaats voor een rondvaartboot niet mogelijk. Om de realisatie toch mogelijk te maken wordt voorliggend bestemmingsplan opgesteld.