Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

4.10 Verkeer en parkeren

Door de komst van de rondvaartboot, wordt extra verkeer naar (en door) het centrum getrokken. De toeleidenden wegen krijgen te maken met hogere verkeersintensiteiten die moeten worden afgewikkeld en de vraag naar parkeerplaatsen rondom de locatie van de rondvaartboot neemt toe. Om inzicht te krijgen in de verkeers- en parkeersituatie in de omgeving van het plangebied is door AGV-Movares een parkeer- en verkeersonderzoek uitgevoerd (zie hoofdstuk 4.4). 
 
Verkeer
Uit de verkeerstelling uit het parkeer- en verkeersonderzoek komt naar voren dat geen problemen worden verwacht ten aanzien van de verkeersafwikkeling in het centrum van Zaltbommel. Er zal geen sprake zijn van een onacceptabele toename op de toeleidende wegen.
 
Parkeren
Als gevolg van de komst van de rondvaartboot nabij het centrum van Zaltbommel, neemt de parkeerdruk toe. AGV-Movares heeft een berekening gemaakt van de verwachte vraag naar parkeerplaatsen. Dit heeft geleid tot een geschatte vraag van 38 tot 45 parkeerplaatsen. Wanneer naar de totale vraag en aanbod van parkeerruimte wordt gekeken, dan is de extra parkeervraag als gevolg van de komst van de rondvaartboot op te vangen. Een hogere, maar nog niet onacceptabele parkeerdruk is het gevolg. Nadeel is dat het aanbod aan vrije parkeerplaatsen veelal op grotere afstand aanwezig is. Met name de parkeerterreinen Rotterdamse Bol 1 en Beersteeg (ca. 400 m van de rondvaartboot) tezamen zorgen voor veel 'lucht' voor wat betreft de totale bezettingsgraden in de verschillende perioden. In de praktijk zijn dit echter niet de parkeerterreinen die als eerste worden aangedaan. Men heeft namelijk de neiging om zo dicht mogelijk bij de bestemming te parkeren. Doordat de druk op de nabijgelegen locaties echter hoog is, is de verwachting dat zoekverkeer zal ontstaan op de parkeerring en mogelijk door het centrum. Daarnaast zijn de genoemde terreinen qua uitstraling niet aantrekkelijk. Zeker in de avonduren speelt het sociale veiligheidsgevoel een belangrijke factor in de keuze van een parkeerlocatie.         
Op basis van de hierboven genoemde knelpunten uit het parkeer- en verkeersonderzoek kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:
  • afstand tot de parkeerterreinen: aan het besluit om medewerking te verlenen aan de ligplaats voor de rondvaartboot ligt een belangenafweging ten grondslag. Deze belangenafweging houdt in dat parkeermaatregelen in de directe omgeving niet mogelijk zijn, maar dat wel uitgeweken kan worden naar de locatie Beersteeg. Dit betekend dat parkeren op enige afstand van de rondvaartboot plaats zal moeten vinden. De gemeente vindt deze grotere afstand tot het parkeren acceptabel in verband met het toeristisch-recreatieve belang van de rondvaartboot en het effect dat dit zal hebben op de levendigheid van de binnenstad.   
  • tegengaan zoekverkeer: om het zoekverkeer zo optimaal mogelijk te begeleiden en er voor te zorgen dat dit verkeer zo snel mogelijk naar een beschikbare parkeerplek wordt geloodst zal de gemeente parkeerbebording richting de parkeerplaatsen Rotterdamse Bol 1 en Beersteeg aanbrengen. Daarnaast kunnen de exploitanten van de rondvaartboot in hun communicatie met klanten opnemen dat de hiervoor genoemde parkeerplaatsen de beste locaties zijn om te parkeren.   
  • sociale veiligheid: de verlichting van met name parkeerplaats Beersteeg is verbeterd. Dit heeft een positief effect op de sociale veiligheid.
Parkeren touringcars
Een deel van de bezoekers van de rondvaartboot wordt per touringcar gebracht. Met de exploitant zijn met betrekking tot de touringcars de volgende afspraken gemaakt:
  • de touringcars mogen op de laad- en loslocatie niet stationair draaien;
  • de touringcars moeten tijdens de vaartijd op de locatie Beersteeg parkeren.
Woningbouw Beersteeg
Voor de locatie Beersteeg en omgeving zijn woningbouwplannen in ontwikkeling. Wanneer in de toekomst het parkeerterrein Beersteeg plaats zal moeten maken voor deze plannen, zal dat geen gevolgen hebben voor het parkeren. De woningbouwplannen zullen geen negatieve invloed hebben op de beschikbare parkeercapaciteit. Bij nieuwbouw op de locatie Beersteeg zal de gemeente als eis stellen dat minimaal het aantal parkeerplaatsen nodig voor het huidig gebruik (inclusief de veerboot) terug komt als openbaar toegankelijke parkeerplaatsen. Daarnaast zullen er voldoende aanvullende parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden voor de eventuele woningbouw.    
 
Om overlast voor de bewoners, ten gevolge van het parkeren van motorvoertuigen door derden, te beperken is parkeren alleen toegestaan op de aangewezen plekken. Het omliggende terrein is zoveel mogelijk ingericht om parkeren op de niet hiertoe aangewezen plekken tegen te gaan.