Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

4.4 Geluid

Regels omtrent geluidhinder zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). Sinds het einde van de jaren zeventig vormt deze wet een belangrijk juridisch kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. De Wet geluidhinder biedt onder andere geluidsgevoelige objecten bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai.
 
In de Wet geluidhinder worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh):
 • woningen;
 • geluidsgevoelige terreinen (terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan categorale en academische ziekenhuizen en verpleeghuizen, woonwagenstandplaatsen);
 • andere geluidsgevoelige gebouwen (onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, andere gezondheidszorggebouwen dan ziekenhuizen en verpleeghuizen die zijn aangegeven in artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder (Bgh):
  • verzorgingstehuizen;
  • psychiatrische inrichtingen;
  • medisch centra;
  • poliklinieken;
  • medische kleuterdagverblijven.
Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurd aan de hand van vastgestelde zoneringen. Door deze zoneringen is er sprake van een sterke link met de Wro.
Anders dan de naam van de Wet geluidhinder misschien doet vermoeden worden niet alle milieugerichte geluidsaspecten in de Wet geluidhinder geregeld. De belangrijkste onderdelen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn:
 • toestellen en geluidwerende voorzieningen;
 • industrielawaai;
 • wegverkeerslawaai;
 • spoorweglawaai;
 • geluidbelastingkaarten en actieplannen.
Wegverkeerslawaai
In het kader van onderhavig plan is op basis van het parkeer- en verkeersonderzoek1 berekend wat de geluidstoename is van het extra verkeer op de Gamerschestraat, de Molenwal en de Waterstraat. 
 
In onderstaande tabel zijn de berekende geluidstoenames van het wegverkeerslawaai weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat de berekende toenames nihil zijn.  
 
 geluidstoename werkdag geluidstoename zaterdag
Gamerschestraat0,1 dB0,2 dB
Molenwal0,1 dB 
0,2 dB
Waterstraat0,2 dB0,7 dB
 
Geluid rondvaartboot
Met betrekking tot het geluid van de rondvaartboort geldt het volgende:
 • (stationair) draaien motor gebeurd 10 minuten voor vertrek;
 • bij aankomst gaat de motor direct uit;
 • boot is 27 meter lang en ligt met voorzijde naar de Veerweg;
 • geluidsgegevens motor zijn niet bekend;
 • in dagperiode vertrekt de boot maximaal 2 maal en in de avond 1 maal (betreft dan een drukke dag).
Uitgangspunten bij de geluidberekening zijn:
 • de uitlaat van de motor is de maatgevende bron. Deze bevindt zich aan de achterzijde van de boot op een hoogte van 0,6 meter boven het water;
 • het veronderstelde bronniveau (Lwr) is 95 dB(A);
 • de horizontale afstand van de bron tot een woning is 38 meter (woning Molenwal 1a);
 • de bedrijfsduur van de geluidsbron is 20 minuten overdag en 10 minuten in de avond.
Aan de hand van bovenstaande gegevens zijn er berekeningen uitgevoerd met het rekenprogramma Geonoise versie 5.41, dat gebaseerd is op de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai" uit 1999. De rekenresultaten c.q. de berekende geluidsbelasting per periode (motorgeluid van de boot) zijn:
 • dagperiode: 38 dB(A);
 • avondperiode: 40 dB(A).
Het berekende niveau is in de dagperiode lager dan in de avondperiode, omdat de bedrijfstijd als percentage in de dag lager is dan in de avond (dagperiode 20 minuten van 12 uur en avondperiode 10 minuten van 4 uur). Omdat de grenswaarde in de avondperiode doorgaans 5 dB(A) strenger is dan in de dagperiode is de avondperiode maatgevend. De standaardgrenswaarde uit het activiteitenbesluit is 50 dB(A) voor de dagperiode en 45 dB(A) voor de avondperiode.
 
Conclusie
Aan de hand van bovenstaande berekeningen kan geconcludeerd worden dat naar verwachting aan de standaardgrenswaarde zal worden voldaan. Ook aan een 5 dB(A) strengere grenswaarde (die naar verwachting meer overeenkomt met het aanwezige achtergrondgeluid) zal voldaan kunnen worden.