Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

4.5 Luchtkwaliteit

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet Milieubeheer goedgekeurd en vervolgens is de wijziging op 15 november 2007 in werking getreden. In de Wet Milieubeheer gaat paragraaf 5.2 over luchtkwaliteit. Deze titel vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005 en staat ook wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. De Wet luchtkwaliteit introduceert het onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ projecten. Kleine projecten dragen ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel ‘in betekende mate’ bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).
 
Ten behoeve van de exploitatie van de rondvaartboot te Zaltbommel is een berekening luchtkwaliteit ten gevolge van de toename van verkeer gemaakt. Bij de berekening van de luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van het in hoofdstuk 4.4 genoemde parkeer- en verkeersonderzoek. Berekeningen zijn als worstcasse scenario uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende invoergegevens gebruikt:
 • Straat: Gamersestraat
 • Plaats: Zaltbommel
 • X-coördinaat: 145 220
 • Y-coördinaat: 425 010
 • Snelheidstypering: e
 • Wegtype: 2
 • Bomenfactor: 1
 • Afstand tot wegas: 5
 • Fractie stagnatie: 0
 • Verkeersintentsiteiten zonder Rondvaartboot:
Totale intensiteit
mvt/etm
Fractie lichtFractie middel Fractie zwaarFractie autobus 
5000 4000 500 250 250 
100%0,8 0,1 0,05 0,05 
 • Verkeersintentsiteiten met Rondvaartboot:
Totale intensiteit
mvt/etm
Fractie licht Fractie middel Fractie zwaar Fractie autobus 
5500 4400 550 275 275 
100% 0,8 0,1 0,05 0,05 
 
Resultaten berekening voor het jaar 2010
In bijlage 11 zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven. In de tabel hieronder zijn de resultaten voor de kritische stoffen NO2 en PM10 samengevat:
 
 PM10 Aantal dagen PM10 overschrijding grenswaarde NO2 
Zonder rondvaartboot 22,6 14 28,1 
Met rondvaartboot 22,7 14 28,6 
    
De berekeningen zijn uitgevoerd met CAR 7.0. Uit de berekeningen volgt dat er ten gevolge van de toename van de verkeersbewegingen ten behoeve van de rondvaartboot een minimale toename van de concentraties van PM10 en NO2 zullen optreden in 2010.
 
Conclusie
Gezien de uitkomsten van de berekening voor het jaar 2010, waaruit volgt dat er ten gevolge van de toename van de verkeersbewegingen ten behoeve van de rondvaartboot een minimale toename van de concentraties van PM10 en NO2 zal optreden, kan geconcludeerd worden dat het project niet individueel behoeft te worden getoetst aan de grenswaarde van de luchtkwaliteit. Volgens het besluit NIBM en Regeling NIBM is er geen onderzoek naar de luchtkwaliteit noodzakelijk.