Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

4.8 Archeologie en cultuurhistorie

De binnenstad van Zaltbommel, inclusief de haven, is in 1984 aangewezen als een beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 35 van de Monumentenwet. Doel van deze aanwijzing is de karakteristiek en met de historische ontwikkeling samenhangende structuur en de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied te onderkennen als een zwaarwegend belang bij de verdere ontwikkelingen binnen het gebied. De begripsbepaling Stads- en dorpgezichten luidt: groepen van onroerende zaken die van belang zijn wegen hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groep zich één of meer monumenten bevinden.
 
Conclusie
Een rondvaartboot is een roerende zaak en behoeft daarom niet om advies te worden voorgelegd aan de Monumentencommissie. Daarnaast wordt bij de realisering van onderhavig plan de grond niet geroerd. Een archeologisch onderzoek is derhalve niet van toepassing.