Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

5.1 Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan.
 
Binnen het plangebied hebben zich ontwikkelingen voorgedaan (uitbaggeren haven, artikel 12-project) die gediend hebben tot het consolideren van het havengebied. Door het uitbaggeren van de haven is de haven op de gewenste diepte gebracht en zijn diverse aanmeergelegenheden aangebracht. Deze ontwikkelingen hebben een aparte procedure doorlopen en besluitvorming over deze projecten heeft reeds plaatsgevonden. Voor het uitbaggeren van de haven is destijds door Rijkswaterstaat een krediet beschikbaar gesteld om het zogenaame artikel 12-project uit te voeren.
 
Vervolgens heeft de gemeenteraad van Zaltbommel bij besluit van 26 juni 2008 een krediet beschikbaar gesteld voor de realisering van een ligplaats voor een rondvaartboot (met bijbehorende voorzieningen zoals een loopbrug, aanlegsteigers en meerpalen etc.) aan de insteekhaven tussen de Veerweg en de Molenwal. De investering van deze kosten komen uit de algemene middelen van de gemeente Deze kosten worden terugverdiend door de jaarlijkse huurprijzen van de exploitatnen. Naast de pachtinkomsten wordt indirecte dekking gevonden in niet-financiële middelen uit te drukken voordelen, zoals de (promotionele) meerwaarde voor de stad Zaltbommel en de positieve gevolgen voor de lokale economie.
 
De locatie tussen de Veerweg en de Molenwal is in eigendom van de gemeente maar wordt door watersportvereniging De Golfbreker in beheer genomen. Hiervoor is er een nieuwe beheersovereenkomst gesloten met als doelstelling het bevorderen van recreatie en toerisme in de gemeente Zaltbommel. In dit kader zijn er geen privaatrechtelijke belemmeringen.
 
Planschaderisicoanalyse
In opdracht van de gemeente Zaltbommel heeft SAOZ op 12 januari 2009 een risicoanalyse planschade uitgevoerd (met betrekking tot de omliggende percelen van het plangebied) op basis waarvan een inschatting gemaakt kan worden van eventuele waardeverminderingen van belendingen als gevolg van realisatie van de met onderhavig bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen. De conclusie van de rapportage is dat door de planologische mutatie er naar verwachting geen schade zal optreden die op basis van artikel 6.1 Wro voor tegemoetkoming in aanmerking kan komen.
 
Conclusie
De financiering van het (totale) project komt grotendeels voor rekening van de gemeente Zaltbommel. In dat kader is de economische haalbaarheid van onderhavige ontwikkeling aangetoond. Daarnaast wordt er door de planologische mutatie geen schade verwacht die op basis van artikel 6.1 Wro voor tegemoetkoming in aanmerking komt.