Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 Wro sub c overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1. Bro. Op basis van het eerste lid van dit artikel wordt overleg gevoerd met waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.
 
Het ontwerpbestemmingsplan zal conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage worden gelegd. Hierbij is er de mogelijkheid van zienswijzen voor een ieder, ook voor overlegpartners. Na vaststelling door de Raad zal het vaststellingsbesluit bekend gemaakt worden. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking dan 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.
Van het één en ander wordt vooraf openbaar kennisgeving gedaan in de Nederlandse Staatscourant en ook in, op de gemeentelijke gebruikelijke wijze, plaatselijke kranten.

5.2.1 Inspraak

13 mei 2008 is een informatieavond georganiseerd voor de omwonenden aangaande de rondvaartboot. Op dat moment moest nog een definitieve locatiekeuze worden gemaakt, maar zijn de omwonenden geïnformeerd over de plannen.
Vervolgens zijn omwonenden bij brief van 6 februari 2009 geïnformeerd over de tervisie legging van het ontwerpbestemmingsplan. Het toenmalige bestemmingsplan is vervolgens door de Raad van State vernietigd.
 
Gezien de voorgaande communicatie wordt het niet noodzakelijk geacht om een formele inspraakprocedure te volgen voor onderhavig plan.

5.2.2 Verslag artikel 3.1.1 Bro overleg

Het plan is in het kader van artikel 3.1.1 Bro voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. Uit dit overleg kwamen de volgende reacties naar voren:
  • de provincie heeft bij brief van 5 juni 2008 aangegeven dat wanneer geen provinciale belangen in het geding zijn, het plan niet in het kader van 3.1.1 Bro aan de provincie hoeft te worden voorgelegd.
  • de VROM-inspectie heeft bij brief van 26 mei 2009 aangegeven dat wanneer geen nationaal belang in het geding is, vooroverleg niet noodzakelijk is.
  • met het Waterschap is vooroverleg gevoerd. Zij hebben per brief van 22 december 2008 aangegeven dat ze geen bezwaren hebben tegen het plan en dat de watertoets niet verder hoeft te worden doorlopen.

5.2.3 Zienswijzen

In deze paragraaf, of in een separate bijlage, worden te zijner tijd de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en de gemeentelijke reactie hierop opgenomen.