direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd
Plan: Zaltbommel, stadhuislocatie
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.ZBMBP20120006-OW01

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijk;
 • b. ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca': horeca in de categorie 2 en 3;
 • c. dienstverlening;
 • d. kantoor;
 • e. detailhandel;
 • f. cultuur en ontspanning, waaronder een lokale omroep en een toeristisch informatiepunt;
 • g. ontmoetings- en vergaderaccommodatie met daaraan ondergeschikte en gelieerde horeca-activiteiten;
 • h. woondoeleinden;
 • i. behoud en instandhouding van de monumentale waarden van het pand;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' een inpandige nutsvoorziening;

één en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, groenvoorzieningen, paden, e.d.

3.1.2 Nadere detaillering bestemmingsomschrijving
 • a. De sub a t/m g genoemde functies zijn alleen toegestaan, indien deze voorkomen in bijlage 1 bij deze regels (Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging). Indien het een categorie B activiteit betreft dient deze activiteit bouwkundig afgescheiden te zijn van woningen en andere gevoelige functies.
 • b. Wonen is alleen op de verdieping toegestaan. Het maximale aantal woningen bedraagt 7.
 • c. Detailhandel is alleen op de begane grond toegestaan.
 • d. Horeca categorie 2 en 3 is alleen toegestaan op de begane grond binnen de aanduiding 'horeca', met uitzondering van het bepaalde in 3.1.1, sub g.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen
 • a. Uitsluitend zijn bouwwerken toegestaan ten dienste van deze bestemming.
 • b. Voor het bouwen van gebouwen gelden de aanduidingen alsmede de bepalingen in deze regels.

3.2.2 Maatvoering gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' is ten hoogste de aangegeven goothoogte toegestaan;
 • c. de gevels gelegen aan de straat moeten worden voorzien van een kap, met een dakhelling van tenminste 300 en ten hoogste 600, met dien verstande dat maximaal 50% van het bebouwd oppervlak als plat dak mag worden uitgevoerd;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bordes' is een bordes toegestaan;
 • e. bouwen onder peil is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat erf- of terreinafscheidingen vóór de voorgevel maximaal 1 m hoog mogen zijn;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 4 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de in deze bestemming aangegeven gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen daarvan ten behoeve van een seksinrichting.

3.4 Afwijken van de gebruiksregels
3.4.1 Omgevingsvergunning Lijst van bedrijfsactiviteiten functiemenging

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1.2 sub a teneinde activiteiten toe te staan, die qua aard en omvang en invloed op het milieu en de omgeving gelijk te stellen zijn met in de lijst genoemde categorie A en B activiteiten mits wat betreft de categorie B activiteiten deze bouwkundig afgescheiden zijn van woningen en andere gevoelige functies.