direct naar inhoud van Artikel 8 Verkeer - Railverkeer
Plan: Zaltbommel, Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.ZBMBP20130004-VS01

Artikel 8 Verkeer - Railverkeer

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Railverkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeer-, vervoer- en verblijfsvoorzieningen t.b.v. railverkeer;
 • b. (on)gelijkvloerse kruisingen met wegverkeer en overig verkeer;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. beeldende kunstwerken;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. geluidwerende voorzieningen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. veiligheidsvoorzieningen;

één en ander met bijbehorende voorzieningen.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming waaronder gebouwen ten behoeve van de elektrificatie.

8.2.2 Gebouwen ten behoeve van de elektrificatie

Voor gebouwen ten behoeve van de elektrificatie (waaronder schakelstations,

onderstations en relaishuizen); gelden de volgende bepalingen:

 • a. de oppervlakte mag per gebouw niet meer bedragen dan 30 m2;
 • b. de afstand tot de meest nabijgelegen woning mag niet minder bedragen dan 50 meter;
 • c. de hoogte mag niet meer bedragen dan 5 m, gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaaf.
8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt het volgende:

 • a. de bouwhoogte van civieltechnische kunstwerken mag niet meer bedragen dan 10 m;
 • b. de bouwhoogte van masten en draagconstructies mag niet meer bedragen dan 15 m, gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaaf;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 5 m.